fbpx

Rëndësia e të dëgjuarit në mësimin e gjuhës angleze dhe sfidat e saj

Në botën ku jetojmë sot, gjithnjë e më shumë individë po përpiqen të mësojnë anglisht në mënyrë jashtëzakonisht efektive, sepse është thelbësore jo vetëm për të studiuar, por edhe për të punuar me teknologjinë e re dhe për të komunikuar me njerëz nga mbarë bota. Të gjithë e dimë se ka katër aftësi për të mësuar një gjuhë, domethënë të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit.

Duke qenë se dëgjimi përbën rreth 45% të kohës së komunikimit të të rriturve, nuk duhet të jetë e vështirë të kuptosh vlerën e dëgjimit në mësimin e gjuhës angleze. Kjo është dukshëm më e lartë se të folurit, që përbën 30%, leximi, që përbën 16%, dhe të shkruarit, që përbën 9%.

Meqenëse është thelbësore që njerëzit të mbajnë komunikim të suksesshëm, dëgjimi në mësimin e gjuhës angleze luan një rol të rëndësishëm si në jetën e përditshme ashtu edhe në mjediset akademike. Edhe pse dëgjimi është vendimtar për rritjen e aftësive njohëse dhe komunikuese, u desh shumë kohë që ai të bëhej pjesë e kurrikulave të trajnimit gjuhësor. Megjithatë, dëgjimi, fatmirësisht, ka filluar të zërë vendin që ka merituar prej kohësh në programet gjuhësore si rezultat i fokusit të vendosur në komunikim vitet e fundit.

Megjithatë, me gjithë rëndësinë e tij, studentët shpesh dështojnë t’i kushtojnë dëgjimit vëmendjen që i nevojitet. Kjo është edhe më e jashtëzakonshme pasi studentët shpesh thonë se të dëgjuarit është më sfiduesja nga të gjitha aftësitë në mësmin e gjuhës angleze. Disa nga sfidat e të dëgjuarit në mësimin e gjuhës angleze janë:

Cilësia e materialeve të regjistruara – Disa mësues përdorin materiale të regjistruara me cilësi të ulët në disa nga klasat e tyre mësimin e gjuhës angleze. Efektiviteti i sistemit të zërit mund të ndikojë se sa mirë studentët mund të kuptojnë atë që dëgjojnë.

Dallimet kulturore – Nxënësit duhet të jenë të njohur me njohuritë kulturore të gjuhës që kanë një efekt të rëndësishëm tek nxënësit në të kuptuarit e në mësimin e gjuhës angleze. Nëse detyra e dëgjimit përfshin materiale kulturore krejtësisht të ndryshme, atëherë nxënësit mund të kenë probleme kritike në të kuptuarit e tyre.

Theksi – shumë fjalë të theksuara ndryshe mund të qojnë në një reduktim të rëndësishëm të të kuptuarit. Kjo sigurisht do të ndërpresë të gjithë procesin e të kuptuarit të dëgjimit dhe në të njëjtën kohë një theks i panjohur e bën të pamundur të kuptuarit për dëgjuesit.

Fjalor i panjohur – Kur materialet dëgjimore përmbajnë fjalor të mirënjohur, studentët nuk do ta kenë të vështirë t’i kuptojnë ato. Njohja e kuptimit të fjalëve mund të rrisë entuziazmin dhe interesin e studentëve në mësimin e gjuhës angleze, duke përmirësuar gjithashtu aftësinë e tyre për të kuptuar dëgjimin. Shumë fjalë kanë disa kuptime, kështu që nëse ato nuk përdoren siç duhet në situatat e synuara, studentët do të hutohen.

Gjatësia dhe shpejtësia e dëgjimit – Nxënësve të nivelit të ulët e kanë jashtëzakonisht të vështirë të kryejnë ushtrime dëgjimi që zgjasin më shumë se tre minuta. Pjesët e shkurtra dëgjimore i ndihmojnë studentit të dëgjojnë më lehtë dhe të ndihen më pak të lodhur. Edhe shpejtësia e të dëgjuarit ka një rol mjaft të madh. Studentëtt mund të kenë vështirësi të konsiderueshme për të kuptuar gjuhën nëse prezantuesit flasin shumë shpejt. Problemi më i madh me të kuptuarit e dëgjimit është se dëgjuesit nuk mund të kontrollojnë se sa shpejt flasin folësit.

Kuptimi i të dëgjuarit është injoruar në shumë programe në gjuhën angleze. Të kuptuarit e të dëgjuarit është proces kompleks, prandaj duhet të ketë një rëndësi mjaft të madhe dhe të merret shumë seriozisht.