fbpx

Përralla dhe roli i saj në përvetësimin e gjuhës angleze për fëmijët

Përralla është një traditë shekullore që është përcjellë ndër breza. Përralla është një mjet efektiv për t’u mësuar fëmijëve koncepte të reja, fjalor dhe gramatikë. Në klasën e gjuhës angleze, përralla është një burim i paçmuar për nxitjen e përvetësimit të gjuhës dhe përmirësimin e aftësive të të dëgjuarit dhe të folurit. Përdorimi i tregimit në klasën e gjuhës angleze mund t’i motivojë fëmijët të mësojnë dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore.

 

Një nga përfitimet kryesore nga përralla në klasën e gjuhës angleze është se u mundëson fëmijëve të zhvillojnë fjalorin e tyre në një mënyrë të natyrshme dhe të këndshme. Kur fëmijët dëgjojnë një histori, ata ekspozohen ndaj fjalëve dhe frazave të reja që mund të mos i kenë hasur më parë. Ky ekspozim i ndihmon fëmijët të përvetësojnë fjalor të ri në një mënyrë që është më pak frikësuese sesa ushtrimet tradicionale të fjalorit. Për më tepër, konteksti i dhënë nga përralla mund t’i ndihmojë fëmijët të kuptojnë kuptimin e fjalëve dhe frazave të reja, duke e bërë më të lehtë për ta kujtimin dhe përdorimin e tyre në fjalimin e tyre.

 

Një përfitim tjetër nga përralla në klasën e gjuhës angleze është se përmirëson aftësitë e të dëgjuarit dhe të folurit të fëmijëve. Kur fëmijët dëgjojnë një histori, ata janë të ekspozuar ndaj thekseve, intonacioneve dhe shqiptimeve të ndryshme, të cilat mund t’i ndihmojnë ata të kuptojnë dhe imitojnë tingujt e gjuhës angleze. Përveç kësaj, duke ritreguar historinë ose duke marrë pjesë në aktivitete të tregimit, fëmijët mund të praktikojnë aftësitë e tyre të të folurit, të cilat mund t’i ndihmojnë ata të përmirësojnë rrjedhshmërinë dhe besimin e tyre në të folurin anglisht.

 

Tregimi i përrallës mund të përdoret gjithashtu për të nxitur dashurinë për të lexuar tek fëmijët. Kur fëmijët ekspozohen ndaj historive interesante dhe tërheqëse, ata kanë më shumë gjasa të zhvillojnë një interes për të lexuar. Ky interes mund të çojë në një rritje të leximit të të kuptuarit dhe rrjedhshmërisë së leximit, të cilat janë aftësi thelbësore për sukses në klasën e gjuhës angleze.

 

Për më tepër, përralla në klasën e gjuhës angleze mund të ndihmojë në nxitjen e mirëkuptimit kulturor. Duke ndarë histori nga kultura të ndryshme, fëmijët mund të mësojnë për mënyra të tjera të jetës dhe të fitojnë një vlerësim për diversitetin. Kjo mund të ndihmojë në promovimin e tolerancës dhe mirëkuptimit në klasë dhe në komunitetin më të gjerë.

 

Si përfundim, përralla është një mjet efektiv për t’i mësuar fëmijët anglisht. Ajo i ndihmon fëmijët të zhvillojnë fjalorin e tyre, të përmirësojnë aftësitë e tyre të të dëgjuarit dhe të folurit dhe të nxisin dashurinë për të lexuar. Për më tepër, ajo mund të nxisë mirëkuptimin kulturor dhe të promovojë tolerancën. Mësuesit mund ta përdorin përrallen në mënyra të ndryshme, si p.sh. leximi i tregimeve, ritregimi i historive nga nxënësit dhe përfshirja e tregimit në aktivitetet e të mësuarit të bazuara në projekt. Përdorimi i përralles në klasën e gjuhës angleze mund të ndihmojë në motivimin e fëmijëve për të mësuar dhe përmirësuar aftësinë e tyre gjuhësore.

Këtu janë disa shembuj se si mësuesit mund të përdorin përrallen në klasën e gjuhës angleze:

 

  • Leximi i përrallave me zë të lartë: Mësuesi mund t’i lexojë klasës një tregim me zë të lartë, duke ndaluar për të diskutuar mbi fjalorin dhe strukturat e reja gramatikore. Mësuesi gjithashtu mund t’i inkurajojë studentët të bëjnë pyetje ose të bëjnë parashikime rreth historisë.

 

  • Ritregimi i përrallave: Pasi dëgjon një tregim, mësuesi mund t’u kërkojë nxënësve të ritregojnë historinë me fjalët e tyre. Ky aktivitet mund t’i ndihmojë studentët të praktikojnë aftësitë e tyre të të folurit dhe të përforcojnë të kuptuarit e tyre të historisë.

 

  • Projektet e përrallave: Mësuesi mund të caktojë një projekt tregimi, ku nxënësit punojnë në grupe të vogla për të krijuar dhe realizuar historinë e tyre. Ky aktivitet i lejon studentët të praktikojnë aftësitë e tyre të të shkruarit, të folurit dhe prezantimit.

 

  • Lojëra me përralla: Mësuesi mund të përfshijë rrëfimin në lojëra, të tilla si bingo me fjalë ose sharada. Këto lojëra mund t’i ndihmojnë studentët të praktikojnë fjalorin e tyre dhe aftësitë e të folurit në një mënyrë argëtuese dhe tërheqëse.

 

  • Veprimtaritë e të kuptuarit të të dëgjuarit: Mësuesi mund të luajë një regjistrim të një historie dhe t’u kërkojë nxënësve t’u përgjigjen pyetjeve të të kuptuarit. Ky aktivitet mund t’i ndihmojë studentët të përmirësojnë aftësitë e tyre të të dëgjuarit dhe të kuptojnë historinë.